سالن های کنفرانس

سالن های کنفرانس

برای برگزاری جلسات تجاری و کاری، کنفرانس ها و مباحث دیگر، ما سالن های مجهز با تمام امکانات لازم را به شماارائه میدهیم .تمامی سالن ها به نام پادشاهان Cilicia نامگذاری شده اند. سالن ها عبارتند از: "کنستانتین" برای 240 نفر مهمان، سالنهای "توروس" و "لوون" برای 22 تا 25 نفر مهمان و "روبن" برای 18 نفر مهمان.
برای برگزاری جلسات تجاری و کاری، کنفرانس ها و مباحث دیگر، ما سالن های مجهز با تمام امکانات لازم را به شماارائه میدهیم .تمامی سالن ها به نام پادشاهان Cilicia نامگذاری شده اند. سالن ها عبارتند از: "کنستانتین" برای 240 نفر مهمان، سالنهای "توروس" و "لوون" برای 22 تا 25 نفر مهمان و "روبن" برای 18 نفر مهمان.

لیست قیمت سالن کنفرانس شامل :

WiFi رایگان اینترنت، آب معدنی  (1 بطری برای هر نفر)، دفتر و خودکار، پروژکتور / صفحه نمایش، بلندگو، سیستم صوتی کامل. 
با اضافه کردن هزینه، تجهیزات اضافی را می توان بر اساس تقاضا ارائه داد. مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل میشود.

لیست قیمت سالن کنفرانس شامل:

WiFi رایگان اینترنت، آب معدنی  (1 بطری برای هر نفر)، دفتر و خودکار، پروژکتور / صفحه نمایش، بلندگو، سیستم صوتی کامل. 
با اضافه کردن هزینه، تجهیزات اضافی را می توان بر اساس تقاضا ارائه داد. مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل میشود.

سالن آرشاکونی-1000 متر مربع 

 
تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری :400-600 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 100 صندلی

 

یک روز کامل :250000 درام
نصف روز: 150000-200000 درام
بعدازظهر: 300000 درام
روز کامل و بعدازظهر:350000 درام

سالن باگراتومی-530 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری :250-400 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 80 صندلی

 

یک روز کامل :220000 درام
نصف روز: 120000-170000 درام
بعدازظهر: 270000 درام
روز کامل و بعدازظهر:320000 درام
 

سالن آرتاشسیان 1 -800 متر مربع

 

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 300 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 60 صندلی

 

یک روز کامل :170000 درام
نصف روز: 70000-120000 درام
بعدازظهر: 220000 درام
روز کامل و بعدازظهر:320000 درام

 

سالن آرتاشسیان 2 -800 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 80 صندلی
تعداد صندلی بصورت چیدمان هلالی: 30 صندلی

 

یک روز کامل :150000 درام
نصف روز: 50000-100000 درام
بعدازظهر: 200000 درام
روز کامل و بعدازظهر:250000 درام

سالن یرواندونی 1-95 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 40-70 صندلی
 
یک روز کامل :100000 درام
نصف روز: 40000-80000 درام
بعدازظهر: 130000 درام
روز کامل و بعدازظهر:170000 درام

سالن یرواندونی 2-95 متر مربع

 

تعداد صندلی بصورت چیدمان تئاتری : 40-15 صندلی
 
یک روز کامل :50000 درام
نصف روز: 20000-40000 درام
بعدازظهر: 65000 درام
روز کامل و بعدازظهر:90000 درام

 

ساعات

روز کامل: 8:00-12:00/14:00-18:00
نصف روز: 8:00-18:00
بعدازظهر: 18:00-24:00
روز کامل و بعدازظهر: 8:00-24:00

ساعات

روز کامل: 8:00-12:00/14:00-18:00
نصف روز: 8:00-18:00
بعدازظهر: 18:00-24:00
روز کامل و بعدازظهر: 8:00-24:00

لیست قیمت برای ساعات مشخص نشده

لیست قیمت برای ساعات مشخص نشده

سالن آرشاکونی

 

روز کامل: 300000 درام
نصف روز: 200000 درام

سالن باگراتونی

 

 

روز کامل: 270000 درام
نصف روز: 170000 درام
 

سالن آرتاشسیان 1

 

 

روز کامل: 220000 درام
نصف روز: 120000 درام

 

سالن آرشاکونی

 

روز کامل: 200000 درام
نصف روز: 100000 درام

سالن یرواندونی 1 

 

روز کامل: 120000 درام
نصف روز: 60000 درام

سالن یرواندونی 2 

 

روز کامل: 60000 درام
نصف روز: 30000 درام

ساعات

نصف روز: 4 ساعت
یک روز کامل: 8 ساعت

ساعات

نصف روز: 4 ساعت
یک روز کامل: 8 ساعت

+374 60 50 11 77